Prywatność


1. Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych traktowana jest przez nas jako jeden z najważniejszych aspektów w
działalności „JBG-2” Sp. z o.o. (dalej: „JBG-2”), jak i w całej grupie kapitałowej JBG, której JBG-2 jest
częścią. Jako przedsiębiorca, odpowiedzialny w szczególności za produkcję profesjonalnych urządzeń
chłodniczych oraz akcesoriów sportowych, będący jednocześnie administratorem danych osobowych
czujemy się szczególnie odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo. Naszym celem jest również należyte
informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie
wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie
informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i
wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.
JBG-2 będąc rzetelnym przedsiębiorcą realizuje również wymagania postawione w ramach ustawy
prawo telekomunikacyjne tj. z dnia 15 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późń. zm.) w
związku z wykorzystywaniem plików cookies (ciasteczka). JBG-2 jako właściciel serwisu
internetowego www. http://jbg2dps.com/ zobowiązany jest do informowania użytkowników strony
internetowej o ww. plikach, które serwis umieszcza w komputerze użytkownika i w jakim celu to robi.
2. Dane osobowe
2.1. Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osobą fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub
pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko,
numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych
czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub
społeczną tożsamość osoby fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda
czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób
zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie,
modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub
niszczenie. JBG-2 przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu,
zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania,
wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.
2.2. Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których JBG-2 jest
administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w
których JBG-2 przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak
i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. JBG-2 realizuje swoje
obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, tj. zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO.
Przez pojęcie administratora danych należy rozumieć: osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny,
jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby

3 | Strona
przetwarzania danych osobowych, w niniejszym przypadku administratorem danych jest JBG-2,
zgodnie z poniższymi informacjami:
„JBG – 2” sp. z o.o. z siedzibą w Warszowicach (43-254), ul. Gajowa 5, akta rejestrowe w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X
Gospodarczy KRS, numer KRS 0000066339, NIP: 6342383421, kapitał zakładowy w wysokości
2.300.000,00 zł .
JBG-2 wyznaczyło w ramach swoich struktur osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawach
związanych z danymi osobowymi w postaci Inspektora Ochrony Danych iod@jbg2.com. Na wypadek
jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem przez JBG-2 Pani/Pana danych
osobowych prosimy o kontakt na powyższy adres mailowy.
2.3. W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane
osobowe przetwarza JBG-2?

Pragniemy zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych
osobowych, a także celów dla których JBG-2 przetwarza dane osobowe. Dbamy o to, by każdorazowo
wskazać niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy
jako administrator danych. Kierując się tym, by nasze wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej
czytelne, przedstawiamy poniższe zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych w związku z
prowadzoną stroną internetową.
Jednocześnie pragniemy wskazać, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), staramy się przeanalizować i
zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i
negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Nie
przetwarzamy danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdziemy
do wniosku że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami (wówczas
możemy przetwarzać dane osobowe jeśli np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub
zezwalają na to przepisy prawa).
A. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową prowadzoną
przez JBG-2
W związku z korzystaniem z naszej strony internetowej przetwarzamy Pani/Pana dane przesyłane
przez Pani/Pana przeglądarkę na nasz serwer. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do
prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa
użytkownikowi. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W ramach
przetwarzanych danych należy wyróżnić: adres IP, data i godzina rozpoczęcia sesji, informacje o
strefie czasowej, informacje o stronie źródłowej, status dostępu/kod dostępu http, adres strony z
której nastąpiło wejście, rodzaj przeglądarki, system operacyjny i jego interfejs, język i wersja
oprogramowania przeglądarki.
Wyjaśnienia dotyczące plików cookies można znaleźć w pkt II. niniejszej Polityki prywatności.
B. Przetwarzanie danych osobowych w ramach formularza kontaktowego
W zakładce „kontakt” znajdującej się na naszej stronie internetowej znaleźć można formularz
kontaktowy umożliwiający złożenie użytkownikowi zapytania w przedmiocie prowadzonej przez JBG-
2 działalności gospodarczej.

4 | Strona
Formularz kontaktowy pobiera od użytkownika następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz
numer telefonu. Opcjonalnie w ramach treści pytania użytkownik może udostępnić JBG-2 inne dane
osobowe, których to udostępnienie następuje dobrowolnie i zgodnie z wolą użytkownika. Dane w
postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail są niezbędne do udostępnienia przez użytkownika ponieważ
poprzez ich podanie będziemy mogli zrealizować zamierzony cel tj. udzielić odpowiedzi na
postawione przez użytkownika pytanie.
Formularz kontaktowy spełnia wymagania art. 5 ust.1 lit. c RODO tj. przetwarzane dane osobowe są
adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane
(„minimalizacja danych”).
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika korzystającego z formularza
kontaktowego tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda ma charakter dobrowolny i użytkownik
samodzielnie przez swoje działanie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 RODO).
Istotne jest również to, że użytkownik sam decyduje które dane kontaktowe podaje w ramach
formularza kontaktowego (e-mail lub nr telefonu), z wyłączeniem niezbędnego minimum w postaci
imienia, nazwiska oraz treści pytania.
Pełny zakres praw i obowiązków użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych
(zgodny z art. 13 RODO) umieszczony został w klauzuli informacyjnej w pkt 2.6. Polityki prywatności.
C. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Google Analytics
Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, czyli usługi analizy oglądalności stron
internetowych udostępnianej przez Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies przechowywane na komputerze
użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje
generowane przez pliki cookies na temat korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj
przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak w przypadku aktywacji
anonimizacji IP na naszej stronie, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie
państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które zawarły odpowiednie
porozumienie. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w
USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzystuje te informacje do oceny
korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia
innych usług związanych z korzystaniem z witryny i korzystaniem z Internetu u operatora strony
internetowej. W wyjątkowych przypadkach w których dane osobowe są przekazywane do USA, firma
Google przedłożyła Tarczę Prywatności UE-USA.
Adres IP przesłany przez Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi przez Google.
Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookies, odpowiednio ustawiając oprogramowanie
przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie wykorzystać
wszystkich funkcji tej witryny. Możesz również zapobiec gromadzeniu przez Google danych
generowanych przez pliki cookies i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także
przetwarzaniem tych danych przez Google za pomocą odpowiedniej wtyczki do przeglądarki.
Używamy Google Analytics do analizowania i regularnego ulepszania korzystania z naszej witryny.
Dzięki statystykom możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesująca dla Ciebie jako
użytkownika.

5 | Strona
Ta strona korzysta również z Google Analytics do analizy liczby odwiedzin przeprowadzonej na
różnych urządzeniach za pomocą identyfikatora użytkownika.
Podstawę prawną do korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
D. Social Media
Na naszej stronie znajdziecie Państwo linki do portali społecznościowych, gdzie zamieszczone są
informacje o nas i naszej działalności. Administratorami danych zawartych w ramach portalów
społecznościowy są właściciele tychże portali.
E. Zintegrowanie strony z Google Maps
W ramach naszej strony wykorzystujemy również Google Maps. Dzięki temu zapewniamy możliwość
wyświetlania interaktywnej mapy bezpośrednio w witrynie i wygodę korzystania z funkcji mapy.
W odniesieniu do korzystania z Google Maps odpowiednie zastosowanie znajdują zapisy umieszczone
w pkt C.
2.4. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej
stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez JBG-2. W obowiązujących w
JBG-2 politykach, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres
dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:
a) w przypadku, gdy JBG-2 przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania
trwa do momentu osiągniecia zamierzonego celu lub upływu ustalonego okresu archiwizacji i
tak w przypadku
formularza kontaktowego przez okres prowadzenia korespondencji stron w przedmiocie
złożonego pytania.
b) w przypadku, gdy JBG-2 przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu
administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np.
okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby,
której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki
zgodnie z przepisami prawa przysługuje.
c) w przypadku, gdy JBG-2 przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na
obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy
2.5. Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim?
Czy przekazujemy dane do państw trzecich?

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim
przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i
mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w
zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.
W sytuacji w której przekazujemy dane osobowe których jesteśmy administratorem innym
podmiotom dla realizacji określonych czynności w naszym imieniu zawieramy z takim podmiotem

6 | Strona
szczególną umowę. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych
osobowych (art. 28 RODO), dzięki temu JBG-2 ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie
podmiot, któremu JBG-2 powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te
przetwarza. Umowy powierzenia danych osobowych zawierają zobowiązania, że podmiot
przetwarzający:
- przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora – co dotyczy
też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej –
chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu
podlega podmiot przetwarzający; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania podmiot
przetwarzający informuje administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania
udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
- zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do
zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania
tajemnicy;
- podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO;
- biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga administratorowi poprzez
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania
osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO;
- uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga administratorowi
wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO;
- po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji administratora
usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że
prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych;
- udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków
określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez
administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.
W odniesieniu do danych osobowych gromadzonych przez JBG-2 w ramach prowadzonej strony
internetowej http://jbg2dps.com/, nie przewiduje się udostępniania danych osobowych podmiotom
trzecim, z wyłączeniem możliwości ewentualnego dostępu:
- firmy informatycznej obsługującej stronę internetowa w imieniu JBG-2;
- podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz JBG-2;
- podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz JBG-2;
- pozostali podwykonawcy JBG-2, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi
serwisowania oprogramowania w tym strony internetowej.
Nadto, jak wskazywaliśmy wcześniej, JBG-2 jest częścią grupy kapitałowej JBG, w efekcie czego
pewne dane osobowe mogą być przekazywane innym spółkom z grupy kapitałowej JBG.
W przypadku danych osobowych przekazywanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy
zauważyć, że: transgraniczne przekazywanie może dotyczyć państw nienależących do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego („EOG”) i państw, w których nie obowiązują przepisy określające szczególną
ochronę danych osobowych. Podjęliśmy działania, aby zapewnić odpowiednią ochronę wszystkich

7 | Strona
danych osobowych oraz zgodność z prawem przekazywania danych osobowych także poza teren
EOG. W przypadku przekazywania danych osobowych poza teren EOG do państwa, które według
Komisji Europejskiej nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych,
przekazywanie odbywa się wyłącznie na podstawie umowy uwzględniającej wymogi UE w zakresie
przekazywania danych osobowych poza teren EOG.
2.6. Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest
sposób ich realizacji? [klauzula informacyjna]

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a JBG-2 jako
administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu
skontaktowania się z nami chcąc skorzystać z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych
osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
iod@jbg2.com.
Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu
tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.
A. Dostęp do danych osobowych
Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych.
Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: iod@jbg2.com.
B. Zmiana danych osobowych ich sprostowanie, lub usunięcie
Zmiany, w tym zaktualizowanie, sprostowanie lub usunięcie danych osobowych które przetwarza
JBG-2 można dokonać poprzez wysłanie e-maila na adres: iod@jbg2.com.
Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne
do celów, dla których zostały zebrane przez JBG-2 albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na
przetwarzanie danych przez JBG-2. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec
przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny
być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
C. Wycofanie zgody
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w
dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i
umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji,
to znaczy jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody,
prosimy o przesłanie do nas e-maila na adres iod@jbg2.com.
D. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację,
chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.
Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

8 | Strona
- przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w
której się znalazła;
- dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego administratora, w tym są
profilowane dla tego celu.
Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych informujemy, że przysługuje ono
gdy:
- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający
administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu
danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania
danych przez administratora – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie
administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
E. Prawo do przenoszenia danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła
administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód
ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a
RODO; lub
- na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO; oraz
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Użytkownik wykonując prawo do przenoszenia danych ma prawo żądania, by dane osobowe zostały
przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie
możliwe.
Prawo do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.
W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać e-maila na adres iod@jbg2.com.
F. Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi
W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści
niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi
dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi
skargi na adres iod@jbg2.com. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie
odpowiedzi.
Osoby, których dane osobowe przetwarza JBG-2, mają również prawo wnieść skargę do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9 | Strona
3. Pliki cookies (ciasteczka)

Jak wyjaśnialiśmy w pkt 2.3. A w ramach niniejszej strony internetowej wykorzystujemy pliki cookies.
W związku z tym pragniemy poinformować o najistotniejszych elementach plików cookies tak aby
korzystanie z naszej strony internetowej było dla Pani/Pana przejrzyste i zrozumiałe.
3.1. Co to są pliki cookies?

Pliki cookies (ciasteczka) są to małe pliki zapisywane na Pani/Pana urządzeniu elektronicznym przez
strony internetowe, które Pani/Pan odwiedza. W plikach cookies zawarte są różne informacje, które
są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo. Pliki cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby
osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Informacje zebrane na podstawie plików cookie
może odczytać tylko JBG-2 oraz - ze względów technicznych - zaufani partnerzy z których usług
korzystamy. Co najważniejsze pliki cookies nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów
na urządzenia elektroniczne.
3.2. W jakim celu używamy plików cookies?

Pliki cookies dzielimy w zależności od celu w jakim je wykorzystujemy na:
Pliki cookies podstawowe – instalowane, jeśli użytkownik wyraził zgodę za pomocą ustawień
oprogramowania zainstalowanego na swoim urządzeniu elektronicznym. W ramach plików cookies
podstawowych wyróżniamy techniczne i analityczne.
Pliki cookies techniczne – są niezbędne, aby strona mogła prawidłowo działać. Wykorzystujemy je
aby:
- zapewnić odpowiednie wyświetlanie strony – w zależności od tego, z jakiego Pani/Pan urządzenia
korzysta,
- dostosowywać nasze usługi do Pani/Pana wyborów mających techniczne znaczenie dla działania
strony internetowej, np. wybranego języka,
- zapamiętać, czy wyraża Pani/Pan zgodę na wyświetlanie niektórych treści.
Pliki cookies analityczne – są niezbędne, aby rozliczać się z partnerami biznesowymi lub mierzyć
efektywność naszych działań marketingowych bez identyfikacji danych osobowych oraz ulepszać
funkcjonowanie naszej strony internetowej. Możemy je wykorzystywać, aby:
- badać statystyki dotyczące ruchu na stronie oraz sprawdzać źródła ruchu (kierunki przekierowania),
- wykrywać różnego rodzaju nadużycia np. sztuczny ruch internetowy (boty).
3.3. Jak długo będziemy korzystać z plików cookies?

Wszystkie pliki cookies dzielimy także ze względu na czas na jaki są instalowane w przeglądarce
użytkownika na:

10 | Strona
Pliki cookies sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej
lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Są to przede wszystkim pliki cookie
techniczne.
Pliki cookies stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku
albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
3.4. Czy mogę zrezygnować z akceptowania plików cookies?

Zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia przeglądarki i odrzucać prośby o instalowanie plików
cookies. Zanim jednak zdecyduje się Pani/Pan zmienić ustawienia, prosimy zwrócić uwagę, że pliki
cookies służą Pani/Pana wygodzie korzystania ze strony internetowej. Wyłączenie plików cookies
może mieć wpływ na to, jak będzie się wyświetlać nasza strona internetowa w Pani/Pana
przeglądarce. W niektórych przypadkach strona internetowa może się w ogóle nie wyświetlić.
3.5. Jak wyłączyć obsługę plików cookies?

W każdej chwili może Pani/Pan usunąć pliki cookies ze swojej przeglądarki oraz zablokować
możliwość ich ponownej instalacji.
W zależności od wykorzystywanej przez Pani/Pana przeglądarki, opcja usunięcia lub cofnięcia zgody
na instalacje plików cookies może się różnić. W takiej sytuacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi
dostępną w ramach danej przeglądarki występującej na Pani/Pana urządzeniu elektronicznym.
4. Postanowienia końcowe
Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności?

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji,
gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów
odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki
stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy dobrych praktyk, jeśli JBG-2 będzie
związana takimi Kodeksami, o czym wówczas będziemy informować). Zastrzegamy również
możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu
której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a
także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych
osobowych.
Dążąc do zapewnienia jak najlepszego kontaktu z nami w przedmiocie ochrony danych osobowych
umożliwiamy również kontakt bezpośredni w siedzibie JBG-2, a także kontakt listowy (pocztą) lub
kontakt telefoniczny i w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe:

„JBG-2” Sp. z o.o.
ul. Gajowa 5
43-254 Warszowice
tel. +48 32 494 00 09

 

 

 

1. Introduction

Personal data protection is treated as one of the most important aspects within „JBG-2” Sp. z o.o.
activity (hereinafter referred to as: „JBG-2”), as well as in the entire JBG corporate group of
companies, of which JBG-2 is a part. As a company, particularly responsible for the production of
professional refrigeration equipment and at the same time as a Data Controller, we feel responsible
for the safety of the personal data. Our aim is to inform you properly about issues related to personal
data processing, in particular, in view of the content of the new data protection regulations, including
the Regulation of the European Parliament and of the Council Regulation (EU) 2016/679 of
27.04.2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and
on the free data movement and repeal of the Directive 95/46/EC (hereinafter referred to as:
“GDPR”). Hence, in this document we inform you about legal basis for personal data processing,
methods of collection and use, as well as the rights of the Data Subjects related to the processing.
JBG-2, as a reliable company, also implements the requirements set forth in the Telecommunications
Law Act, i.e. of 15 September 2017 (Journal of Laws of 2017, item 1907, as amended) in connection
with the use of cookies. JBG-2, as the owner of the website http://jbg2dps.com/, is obliged to inform
the users about the afore-mentioned files, which the internet service places in the user's computer
and for what purpose it does so.
2. Personal data
2.1. What are personal data and what does the processing mean?

Personal data means information about identified or identifiable natural person. Identifiable natural
person is a person who may be directly or indirectly identified, in particular, on the basis of the ID
information such as: first name and surname, ID number, location data, on-line ID or one, or several
specific factors determining the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social
identity of a natural person. Personal data processing is, in principle, any act on personal data,
whether or not it is carried out automatically, e.g. collection, storage, retention, organisation,
modification, viewing, use, sharing, limiting, erasure or destruction. JBG-2 processes personal data
for different purposes but depending on the purpose, various ways of collection, legal basis for
processing, use, disclosure and retention periods may apply.
2.2. When does this Privacy Policy apply?

This Privacy Policy applies to all cases in which JBG-2 is a Data Controller and processes personal
data. This applies to both cases in which JBG-2 processes personal data collected directly from the
Data Subject, as well as cases where we have collected personal data from other sources. JBG-2
fulfils its information duties in both cases above-mentioned, i.e. in accordance with Articles 13 and
14 of the GDPR.
The Data Controller means a natural or legal person, public authority, entity or other entity which
individually or jointly with others determines the purposes and ways of processing personal data, and
in this case, the Data Controller is JBG-2, in accordance with the following information:
„JBG – 2” sp. z o.o. with its registered office in Warszowice (43-254), ul. Gajowa 5, the records in the
Register of Entrepreneurs of the National Court Register in the District Court in Gliwice, X

3 | Page
Commercial Division of the National Court Register, KRS number 0000066339, NIP number [Taxpayer
Identification Number]: 6342383421, share capital in the amount of PLN 2.300.000,00.
JBG-2 has designated within its structures a contact person for issues related to personal data -
Inspector for the Protection of Personal Data iod@jbg2.com. In case of any questions or doubts
related to the processing of personal data by JBG-2, please contact us at the above-mentioned e-mail
address.
2.3. In what way, on the basis of which legal basis and what types of
personal data are processed by JBG-2?

We would like to be transparent about the ways and legal basis of processing personal data as well as
the purposes for which JBG-2 processes personal data. We make all effort to indicate the necessary
information in this respect to each person whose personal data are processed by JBG-2 as a Data
Controller. In order to make our explanation of these issues as clear as possible, we present the
following list of personal data processing operations in connection with the operated website.
At the same time, we would like to point out that whenever we process personal data on the basis of
the legitimate interest of the Data Controller (Article 6(1)(f) of the GDPR), we try to analyse and
balance our interest and the potential impact on the Data Subject (positive and negative) as well as
the rights of the Data Subject under the provisions on personal data protection. We do not process
personal data on the basis of our legitimate interest if we conclude that the impact on the Data
Subject would outweigh our interests (in this case we may process personal data if we have
appropriate consent or it is required or permitted by law).
A. Personal data processing of the visitors of the website operated by JBG-2.
In connection with your use of our website, we process the personal data sent by your browser to
our server. The processing of this personal data is necessary for the proper functioning of our
website and to ensure the stability and safety of the user. The processing is carried out on the basis
of Art. 6(1)(f) of GDPR. The data processed should include: IP address, date and time of session start,
time zone information, source page information, access status/http access code, page address,
browser type, operating system and its interface, software language and version of the browser.
The information concerning cookies may be found in point 3 of this Privacy Policy.
B. Personal data processing within the contact form.
In the ‘contact’ tab on our website you will find a contact form that allows you to submit a query
with respect to the business activity conducted by JBG-2.
The contact form collects from the user the following data: first name and surname, e-mail address
and telephone number. Optionally, within the content of the query, the user can make available to
JBG-2 other personal data which are provided voluntarily and in accordance with the will expressed
by the user. The data such as first name and surname, e-mail address or telephone number is
necessary in order for the user to make them available because by providing them we will be able to
accomplish the intended goal, i.e. provide an answer to the question asked by the user.
The contact form meets the requirements of Article 5(1)(c) of the GDPR, i.e. the personal data
processed are adequate, relevant and limited to what is necessary for the purposes for which they
are processed ('data minimisation').

4 | Page
Personal data are processed on the basis of the user’s consent using the contact form, i.e. on the
basis of Article 6(1)(a) of the GDPR. The consent is given on a voluntary basis and by way of your
actions agrees to process his personal data (Article 7 of the GDPR).
It is also crucial that the user independently decides which data he/she provides within the
framework of the contact form with the exception of the necessary minimum information such as
first name, surname and the query itself.
The full scope of rights and obligations of the user in relation to the processing of personal data (in
accordance with Article 13 of the GDPR) has been included in the information clause in point 2.6.
Privacy Policy.

C. Personal data processing within the Google Analytics.
Our website uses Google Analytics, a web analytic service provided by Google Inc (1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics uses cookies stored on the
user’s computer which enable the analysis of the use of the website. The information generated by
the cookies about the use of our website is usually transferred to a Google server in the USA and
stored there. Google will use this information on behalf of the operator of this website for the
purpose of evaluating the use of the website, compiling reports on website activity and providing
other services relating to website activity and internet usage. In exceptional cases where personal
data are transferred to USA, Google provided the EU-USA Privacy Shield.
IP address sent by Google Analytics will not be linked with other data by Google.
You can prevent the storage of cookies by setting your browser software. However, it needs to be
remembered that if you do this, you may not be able to use all the functions of the website. You may
also prevent Google from collecting the data generated by the cookies and related to your use of the
website (including your IP address), as well as the processing of this data by Google using the
appropriate browser plug-in.
We use Google Analytics to analyse and improve the use of our website. Thanks to the statistics, we
may improve our offer and make it more interesting for you as a user.
This website also uses Google Analytics to analyse the number of visits on various devices by means
of a user’s ID.
The legal basis for the processing of personal data is Art. 6(1)(f) of GDPR.
The full scope of the rights and obligations of the user in relation to the processing of personal data
(in accordance with Article 13 of the GDPR) has been included in the information clause in point 2.6.
Privacy Policy.
D. Social Media
On our website you will find links to social networking sites, where information about us and our
activities is posted. The data administrators of those data are the owners of that social networking
sites.
E. Website integration with Google Maps
As part of our website, we also use Google Maps. That is why, we provide the possibility of displaying
the interactive map directly on the website and the convenience of using the map's functions.

5 | Page
In relation to the use of Google Maps, the provisions of section C apply.
2.4. How long do we process personal data?

The length of time we may process personal data depends on the legal basis on which the processing
of personal data is legally required by JBG-2. In the applicable JBG-2’s policies we determine that we
must never process personal data for a period longer than is required by the above-mentioned legal
basis. Accordingly, we inform you that:
a) In the case if JBG-2 processes personal data on the basis of the consent, the processing
period lasts until the intended purpose is achieved or the fixed archiving period expires, in
any case contact form - for the period of the parties' correspondence on the question asked.
b) in case if JBG-2 processes personal data on the basis of justified interest of the Data
Controller, the processing period lasts until the above-mentioned interest ceases (e.g. period
of prescription of civil law claims) or until the Data Subject objects to such processing - in
situations where such objection is legally possible.
a) In the event that JBG-2 processes personal data because it is necessary due to the applicable
legal regulations, the periods of data processing for this purpose are determined by these
regulations.
2.5. When and how do we transfer personal data with third parties? Do we
transfer personal data to third countries?

We only transfer personal data to others if we are permitted to do so by law. In such a case, we
provide for data protection provisions and security features in the relevant agreement with a third
party in order to protect your personal data and to maintain our standards in the scope of data
protection, confidentiality and security.
If we transfer personal data, of which we are the administrator, to other entities for the performance
of certain activities on our behalf, we conclude a special agreement with such an entity. Such
agreements are called personal data processing agreements (Art. 28 of GDPR), thanks to it, JBG-2 has
control over how and to what extent the entity, to which JBG-2 entrusted the processing of certain
categories of personal data, processes them. Personal data processing agreements include
obligations that the personal data processing entity:
- processes personal data exclusively on the Data Controller's documented instructions - including
the transfer of personal data to a third country or an international organisation - unless such an
obligation is imposed on the Data Controller by the Union law or by the law of the Member State of
the processing entity, in such a case the processing entity shall inform the Data Controller of this
legal obligation prior to the start of the processing, provided that this right does not prohibit the
provision of such information on the grounds of important public interest;
- ensures that persons authorised to process personal data have undertaken to keep confidentiality
or are subject to an appropriate statutory confidentiality obligation;
- takes all measures required under Article 32 of the GDPR;

6 | Page
- considering the nature of the processing, it shall, as far as possible, assist the Data Controller,
through appropriate technical and organisational measures, to comply with the Data Subject's
requests for the exercise of its rights set out in Chapter III of the GDPR;
- considering the nature of the processing and the information available to this entity, it shall assist
the Data Controller in fulfilling the obligations set out in Articles 32 to 36 of the GDPR;
- upon termination of the provision of processing services, depending on the decision of the Data
Controller, the processing entity erasures or returns any personal data and deletes any existing
copies, unless the Union law or the law of a Member State requires the storage of personal data;
- makes available to the Data Controller all information necessary to demonstrate compliance with
the obligations set out in Article 28 of the GDPR and allows the Data Controller or auditor authorised
by the Data Controller to carry out audits, including inspections and contributes to them.
In relation to personal data collected by JBG-2 within the operated website http://jbg2dps.com/, no
provision is made for personal data to be made available to third parties, with the exception of
possible access:
- IT company operating the website on behalf of JBG-2;
- entities providing hosting services for JBG-2;
- entities carrying out marketing or sales campaigns for JBG-2;
- other JBG-2’s subcontractors providing services in the field of software, software maintenance
services including website.
Additionally, as it was pointed out previously, JBG-2 is a part of JBG corporate group of companies
and as a result, certain personal data may be transferred to other companies in the JBG corporate
group, which constitutes a legitimate interest of the Data Controller (Article 6(1)(f) of the GDPR).
In the case of personal data transferred outside the territory of the Republic of Poland, it should be
noted that: cross-border transfers may concern the countries which do not belong to the European
Economic Area (‘EEA’) and countries in which there are no regulations specifying special protection
of personal data. We have taken steps to ensure adequate protection of all personal data and the
lawfulness of the transfer of personal data also outside the EEA. In the case of transfer of personal
data outside the EEA to the country, which according to the European Commission does not ensure a
proper level of protection of personal data, the transfer takes place exclusively on the basis of an
agreement considering the EU requirements in the scope of the transfer of personal data outside the
EEA.
2.6. What are the rights of Data Subjects and how to exercise them?
[information clause]

Natural persons have certain rights concerning their personal data and JBG-2, as the Data Controller,
is responsible for the exercise of these rights in accordance with applicable laws. If you have any
questions or requests concerning the scope and exercise of your rights, as well as to contact us in
order to exercise your specific data protection rights, please contact us at the following e-mail
address:
iod@jbg2.com.

7 | Page
We reserve the right to exercise the following rights after positive verification of the identity of the
person applying for a given action.
A. Access to personal data
Natural persons have the right to access the data that we store as a Data Controller. This right mat be
exercised by sending e-mail to the address: iod@jbg2.com.
B. Modification, rectification or erasure of personal data
Modifications, including updating, rectification or erasure of personal data which are processed by
JBG-2 may be carried out by sending e-mail to the address: iod@jbg2.com.
The right to erasure data may be exercised e.g. when personal data of a natural person will no longer
be necessary for the purposes for which they were collected by JBG-2 or a natural person withholds
its consent for data processing by JBG-2. Additionally, if a natural person objects to the processing of
his or her data or if his or her data will be processed unlawfully. The erasure of such data should be
carried out in order to comply with a legal obligation.
C. Withdrawal of the consent
In the event of personal data processing on the basis of a consent, natural persons have the right to
withdraw this consent at any time. We inform about this right at any time during the collection of
consents and allow you to withdraw your consent as easily as it was given. If there is no different
information, i.e. if we have not provided a different address or contact number for withdrawal of the
consent, please send us an e-mail at the following address: iod@jbg2.com.
D. Right to the restriction of processing or object to the processing of personal data
Natural persons have the right to restrict or object to the processing of their personal data at any
time, on the basis of their particular situation, unless processing is required by law.
Natural person may object to the processing of personal data, if:
- the processing of personal data is based on the legitimate interest of the Data Controller or for
statistical purposes and the objection is justified by the particular situation in which it finds itself;
- personal data are processed for the purposes of direct marketing of the Data Controller, including
profiled for this purpose.
In relation to the request to restrict the processing of personal data, we inform you that it is possible
when:
-the Data Subject argues against the correctness of the personal data - for a period allowing the Data
Controller to check the correctness of the data;
- the processing is unlawful and the Data Subject objects to the erasure of personal data and instead
demands the restriction on their use;
- the Data Controller no longer needs personal data for the purposes of the processing, but they are
needed by the Data Subject for the determination, assertion or defence of claims;
- the Data Subject has objected under Article 21(1) of the GDPR to the processing of personal data by
the Data Controller, -until it is determined whether the Data Controller's legitimate grounds are
superior over the Data Subject's grounds for objection.

8 | Page
E. Right to data transfer
The Data Subject has the right to receive, in a structured, machine-readable format in common use,
personal data relating to him/her that has been supplied to the Data Controller and has the right to
forward those personal data to another Data Controller without hindrance of the Data Controller to
whom the personal data have been supplied, if any:
- the processing is carried out on the basis of the consent in accordance with Article 6(1)(a) of the
GDPR or Article 9(2)(a) of the GDPR; or
- under the agreement within the meaning of Article 6(1)(b) of the GDPR; and
- the processing takes place in an automated manner
In exercising the right of personal data transfer, the user has the right to demand that it is sent by the
Data Controller directly to another Data Controller, as far as it is technically possible.
The right of data transfer shall not adversely affect the rights and freedoms of others.
If you wish to exercise these rights, please send an e-mail to the following address: iod@jbg2.com.
F. Further questions, concerns and complaints
If you have any questions, objections or concerns about the content of this Privacy Policy or the way
in which we process personal data, as well as complaints concerning these issues, please send us an
email with details to the following e-mail address: iod@jbg2.com. All complaints we receive will be
considered and answered.
Persons whose personal data are being processed by JBG-2 have the right to lodge a complaint to the
supervisory authority, which is the President of the Office for Personal Data Protection at Stawki 2,
00-193 Warszawa.
3. Cookies

As it was explained in point 2.3. A we use cookies as part of this website. That is why, we would like
to inform you about the most important elements of cookies so that your use of our website is clear
and understandable to you.
3.1. What are cookies?

Cookies are small files that are stored on your electronic device by the websites that you visit.
Cookies contain different information that is often necessary for the website to function properly.
Cookies are encrypted in such a way that unauthorized persons do not have access to them.
Information collected on the basis of cookies may be read only by JBG-2 as well as - due to technical
reasons - trusted partners whose services we use. What is more important, cookies cannot run
programs or transfer viruses to electronic devices.
3.2. Why do we use cookies?

We divide cookies, according to the purpose for which we use them, on:

9 | Page
Basic cookies - installed if the user has given the consent by means of software settings installed on
the electronic device. These cookies include technical and analytical cookies.
Technical cookies - are necessary for the website to function properly. We use them in order to:
- ensure that the website is displayed correctly - depending on which device you are using,
- adapt our services to your choices which are relevant to the operation of the website from technical
point of view, e.g. language chosen,
- remember whether you give a consent to the display of certain content.
Analytical cookies - are necessary to settle with business partners or to measure the effectiveness of
our marketing activities without identifying personal data and to improve the functioning of our
website. We may use them to:
- examine statistics concerning website traffic and check its sources (redirections),
- detect various types of abuse, e.g. artificial Internet traffic (bots).
3.3. How long will we use cookies?

We also divide all cookies according to the time for which they are installed in the user's browser:
Session cookies - remain on the user's device until the user leaves the website or turns off the
software (browser). They are mostly technical cookies.
Permanent cookies - remain on the user's device for the time specified in the file parameters or until
they are manually deleted by the user.
3.4. Can I refuse to accept cookies?

You can always change your browser settings and reject requests for cookies. However, before you
decide to change your settings, please note that cookies serve your convenience in using the
website. Disabling cookies may have influence on how our website is displayed in your browser. In
some cases, the website may not display at all.
3.5. How to disable cookies?

You can delete cookies from your browser at any time and block their reinstallation.
Depending on the browser you use, the option to delete or withdraw your consent to the installation
of cookies may vary. In this case, please refer to the user's manual available from the browser on
your electronic device.
4. Final provisions
Are changes to this Privacy Policy possible and when?

We are obliged to review this Privacy Policy on a regular basis and to amend it when it is necessary or
desirable to do so: new legislation, new guidelines for data protection authorities, best practices in
the area of personal data protection (Codes of good practice, if JBG-2 will be bound by such Codes, of

10 | Page
which we will then inform). We also reserve the right to change this Privacy Policy in the event of a
change in the technology by which we process personal data (provided that the change affects the
wording of this document), as well as in the event of a change in the ways, purposes or legal basis for
processing personal data by us.
In order to ensure the best possible contact with us in relation to the protection of personal data, we
also enable direct contact at the seat of JBG-2 as well as contact by letter (post) or telephone and for
this purpose we provide the following contact details:
„JBG-2” Sp. z o.o.
ul. Gajowa 5
43-254 Warszawa
telephone number. +48 32 494 00 09